top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLode Robben

Kan de politie 'in opdracht' van de procureur een woning binnendringen ?

Bijgewerkt op: 9 aug. 2020

Wie vandaag een politiezone aanstuurt, kan maar beter een heel goede kennis van de wet hebben. Dat leert het Hof van Beroep te Antwerpen dat zich over de vraag boog of een politiezone aansprakelijk is voor de handelingen van haar politieambtenaar die een onwettige handeling stelt 'met akkoord' van de procureur des konings. (Hof van Beroep Antwerpen 2013)

 

1. De feiten


1.1. De heer en mevrouw T. - A. zijn de eigenaars van een Amerikaanse Staffordshire Terrier (pitbull), genaamd Balrog. Na een aantal incidenten met deze hond besliste de procureur des Konings om dit dier in beslag te laten nemen en onder te brengen in een dierenasiel. Hiertoe vond op 7 september 2004 een interventie plaats in de woning van T. - A. door leden van het korps van de politiezone Sint-Truiden Gingelom Nieuwerkerken (hierna de Politiezone genoemd).


Tijdens deze interventie hebben de politiediensten zich een toegang verschaft tot de woning (de garage) om de hond op te halen. Partijen T. - A. stellen dat zij door deze interventie schade hebben geleden.


1.2. Bij vonnis van 19 januari 2005 verklaart de politierechtbank te Hasselt de aan de heer T. verweten strafrechtelijke inbreuk, met name een kwaadwillige of woeste hond te laten rondzwerven, niet bewezen. De teruggave van de, volgens de politierechter, onwettig in beslag genomen hond Balrog wordt dan ook bevolen.


Dit vonnis wordt op 14 april 2005 door de correctionele rechtbank te Hasselt gedeeltelijk hervormd.


Anders dan de politierechter acht deze rechtbank het op afdoende wijze bewezen dat de heer T. op 3 september 2004 een kwaadaardig of woest dier, zijn hond Balrog, dat onder zijn bewaring stond, heeft laten rondzwerven, en veroordeelt deze partij hiervoor tot een geldboete. Wel bevestigt de correctionele rechtbank dat de hond op een onwettige wijze in beslag werd genomen. Hierbij stelt deze rechtbank vast dat "niettegenstaande de eigenaars de verbalisanten elke toegang tot de woning verboden - zoals blijkt uit het proces-verbaal van 07.09.2004 - en de verbalisanten niet over een huiszoekingsmandaat beschikten, de verbalisanten de woning binnendrongen en de hond in de woning van beklaagde T. in beslag namen".


2. Procedurevoorgaanden


2.1. In een dagvaarding van 18 januari 2007 om te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt vorderen H. T. en K. A. de veroordeling van de Politiezone tot het betalen van een provisionele schadevergoeding van 5.000,00 EUR. Tevens verzoeken zij de aanstelling van een deskundige te bevelen.


Zij voeren aan dat de politieagenten een fout hebben begaan door zonder huiszoekingsbevel of toelating hun woning met geweld te betreden en hun hond in beslag te nemen, en dat zij door deze foutieve handelwijze schade hebben geleden. Zij steunen hun vordering op de arts. 1382, 1383 en 1384 B.W., alsook op art. 47 van de Wet op het Politieambt.

...

2.5. In het derde bestreden tussenvonnis van 8 november 2011 stelt de rechtbank van eerste aanleg, met verwijzing naar art. 47, 4de lid Wet op het Politieambt, vast dat de Politiezone aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten begaan door haar ambtenaren van de lokale politie, ook al komt de opdracht van de procureur des Konings.


De eerste rechter treedt het standpunt van partijen T. - A. bij dat de politieambtenaren art. 15 Grondwet hebben geschonden en aldus een fout hebben begaan door zonder huiszoekingsbevel of toestemming de woning van deze partijen te betreden.


Verder blijkt uit de gegevens van het strafdossier dat de politieambtenaren, ondanks de weigering van partijen T. - A. om medewerking te verlenen aan de inbeslagname van hun hond, getracht hebben zich toegang te verschaffen tot de woning, met een handgemeen tot gevolg. In zoverre door dit handgemeen schade is veroorzaakt, dient de Politiezone deze op grond van de arts. 1382 en 1384, 3de lid B.W. te vergoeden.

...

2.6. De Politiezone heeft bij verzoekschrift, neergelegd op de griffie van dit hof op 6 februari 2012, een naar vorm en termijn regelmatig hoger beroep ingesteld tegen deze vonnissen.

...

4. Beoordeling


De partijen T. voeren aan dat zij door het hardhandig optreden van de politieagenten van de Politiezone, tijdens de onwettige inbeslagname van hun hond Balrog, schade hebben geleden. Zij verzoeken, in afwachting van een definitieve schadebegroting, een provisionele vergoeding van 1.500,00 EUR toe te kennen, en de aanstelling van een deskundige te bevelen. Deze vordering wordt gesteund op de arts. 1382-1383 en 1384, 3de lid B.W.

...

4.3.2. Verder werpt de Politiezone op dat de inbeslagname gebeurde "op vordering", en dus met toelating en machtiging van de procureur des Konings.


Art. 15 Grondwet bevestigt het principe van de onschendbaarheid van de woning. De schending van een woning, buiten de gevallen die de wet bepaalt, door "ieder ambtenaar van de administratieve of de rechterlijke orde, ieder officier van justitie of van politie, ieder bevelhebber of agent van de openbare macht" is strafbaar (art. 148 S.W.).


Anders dan de Politiezone voorhoudt, vormt het gegeven dat de procureur des Konings de toelating geeft om een hond in beslag te nemen, geen wettige basis om - zonder huiszoekingsbevel en tegen de wil van de eigenaar van deze hond in - diens woning binnen te dringen. De procureur des Konings is immers geen rechter zoals bedoeld in art. 34 §2 Wet op het Dierenwelzijn en is anders, dan een onderzoeksrechter, niet gemachtigd tot het afleveren van huiszoekingsbevelen. Zoals ook bevestigd in het vonnis van de correctionele rechtbank te Hasselt d.d. 14 april 2005 was de inbeslagname wel degelijk onwettig.


Hierbij merkt het hof ook op dat de Politiezone zich niet kan verschuilen achter de beweerde opdracht van de procureur des Konings. Uit het voorgelegde strafdossier blijkt dat de procureur akkoord was met het voorstel, uitgaand van de politiediensten om het dier in beslag te nemen. Dit akkoord houdt uiteraard geen machtiging in om, tegen de wil van de eigenaar van de hond, diens woning binnen te dringen met het oog op de inbeslagname van zijn dier. Dit akkoord houdt met andere woorden geen toelating in tot het uitvoeren van een onwettige inbeslagname.

...

4.4. Uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep van de Politiezone ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard.

...
63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page